Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ


Σύλλογος εργαζομένων υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1.        O συντονισμός, η σφυρηλάτηση και η διασφάλιση της ενότητας των μελών του και η ενιαία ανάπτυξη της δράσης τους για την προστασία, τη μελέτη και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων.
2.        Η προάσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών, η κατίσχυση των αρχών του συνδικαλισμού, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο αγώνας για τη δημοκρατία, την Εθνική ανεξαρτησία, τη Λαϊκή κυριαρχία και την Ειρήνη.
3.        Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
4.        Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων.
5.        Η ισότιμη μεταχείριση της γυναίκας και η προστασία της μητρότητας.
6.        Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε εξωσυνδικαλιστική παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και αυτοτέλειας στη λειτουργία και δράση του.
7.        Η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και ζωής και η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας των μελών του.
8.        Η διευκόλυνση και παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση των μελών του.
 

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ

Οι σκοποί του Συλλόγου προωθούνται με τα παρακάτω μέσα:
1.           Την εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής στις λειτουργίες και τη δράση των μελών το Συλλόγου.
2.           Την οργάνωση, κατεύθυνση και συντονισμό των αγώνων όλων των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Ευβοίας με διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες, στάσεις εργασίας, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.
3.           Τη συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές - εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις Ελληνικές και άλλων χωρών για τη μελέτη και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων.
4.           Τη συστηματική ενημέρωση των μελών και όλων των εργαζομένων, την προβολή των αιτημάτων στο λαό, την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς και άλλους φορείς, τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου υλικού, ανακοινώσεων, φυλλαδίων, εφημερίδων και βιβλίων.
5.                 Τη δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων και επεξεργασίας θέσεων, τη δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης και τη συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
6.                 Την ουσιαστική συμμετοχή με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους εργαζομένους, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αποφάσεων και προτάσεων των μελών, την εισήγηση και συζήτησή τους στα όργανα, την οργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, περιοδειών και αποστολών στις έδρες των μελών του συλλόγου καθώς και άλλων εκδηλώσεων.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ

1.           Τακτικά έσοδα του Συλλόγου είναι η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους του Συλλόγου, που καθορίζεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
2.           Τα έκτακτα έσοδα του Συλλόγου είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών του, που αποφασίζονται από το Δ.Σ. Τα έσοδα από κληρονομιές, επώνυμες δωρεές, γιορτές, εκποίηση υλικών, τόκους κεφαλαίων και μερίσματα χρεογράφων, λαχειοφόρους αγορές κ.α.
3.           Τα έσοδα του Συλλόγου διατίθενται για δαπάνες λειτουργίας του Συλλόγου, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, καθώς και για τις εισφορές προς την Ομοσπονδία - ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5
ΜΕΛΗ
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Ευβοίας.
Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.           Για να γίνει μέλος του Συλλόγου ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει στο Δ.Σ σχετική αίτηση - δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού.
2.           Η εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίασή του, η δε απόφαση, πλήρως αιτιολογημένη, και στα πλαίσια του καταστατικού, κοινοποιείται, το αργότερα μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή της.
3.           Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε ένα (1) μήνα ή αν η αίτηση απορριφθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4.   Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στην αμέσως επόμενη Συνέλευση είναι επιτρεπτή. Η συζήτηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το μέλος που εγγράφεται, συμμετέχει στη συνέλευση κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του συλλόγου δικαιούται:
α) Να παίρνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του συλλόγου.
β) Να ελέγχει τη διοίκηση και να εκφέρει γνώμη για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του συλλόγου και να αξιώνει την εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων για την υλοποίηση των στόχων του συλλόγου.
γ) Να ζητάει την υποστήριξη του συλλόγου σε κάθε του προσπάθεια, που αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.
2.         α) Τα μέλη του συλλόγου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του συλλόγου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, και να εκλέγονται αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ν.Τμ. ΑΔΕΔΥ - Ομοσπονδία).
β) Δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος για υπερκείμενο όργανο το μέλος που δεν έχει δικαίωμα να ψηφίζει για το όργανο αυτό. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής του, εκλέγεται ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
γ) Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, καθώς και εκείνων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό, προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς τον σύλλογο μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
1.       Να τηρούν το Καταστατικό του συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους με τον σύλλογο.
2.       Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του Δ.Σ. του συλλόγου, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους και των εργαζομένων γενικότερα.
3.       Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο έγκαιρα.

Άρθρο 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1.           Με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου διαγράφεται κάθε μέλος που καθυστερεί, αδικαιολόγητα τις εισφορές του περισσότερο από ένα (1) χρόνο. Εγγράφεται δε και πάλι αυτοδίκαια μόλις καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές του.
2.           α) Με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου ύστερα από πρόταση του Προεδρείου ή τους ενός τρίτου (1/3) των μελών του συλλόγου - ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους - διαγράφεται κάθε μέλος που αντιτίθεται στους σκοπούς του συλλόγου ή παραβαίνει το καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων του.
          β) Πριν από την απόφαση, ζητούνται σε συγκεκριμένο χρόνο εξηγήσεις από το μέλος που κατηγορείται. Αν το μέλος δεν προσέλθει, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του.
          γ) Η απόφαση για την διαγραφή επικυρώνεται από την Γ.Σ. στην πρώτη μετά την έκδοση της απόφασης σύγκλισής της. 
          δ) Επανεγγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση του και απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου του ή με την ίδια διαδικασία διαγραφής, που επικυρώνεται με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.


3.           Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
α) Αν αποβάλλει την ιδιότητα του εργαζόμενου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας λόγω παραίτησης, οριστικής απόλυσης, μετάταξης, συνταξιοδότησης ή λήξης της σύμβασης.
β) Εάν μετατεθεί ή αποσπασθεί σε υπηρεσία που υπάγεται στην δικαιοδοσία άλλων συλλόγων.
γ)Ύστερα από αίτησή του.

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

  Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.           Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.
2.           Στην Γ.Σ. παίρνουν μέρος νόμιμα μόνο τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την έναρξη των εργασιών αυτής, και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπερκειμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων μόνο με δικαίωμα λόγου. Για την παρουσία τρίτων προσώπων εφόσον χρειαστεί να παρευρεθούν, αποφασίζει η Γ.Σ. και τους παραχωρείται μόνο το δικαίωμα λόγου.
3.           Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.           Η Γ.Σ. ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σύλλογο και ειδικότερα:
2.           Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ. του συλλόγου.
3.           Αποφασίζει για τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. του συλλόγου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης.
4.           Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, σύμφωνα με τα καταστατικά του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας και τους Νόμους.
5.           Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν καταστατικό.
6.           Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα των εργαζομένων μελών του και για το πρόγραμμα δράσης του συλλόγου.
7.           Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
8.           Αποφασίζει σε θέματα μομφής, σύμφωνα με το νόμο.
9.           Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αρμόδιο άλλο όργανο του συλλόγου.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.           Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα και περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία, τον τόπο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
2.           Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θέματα ημερήσιας διάταξης πρέπει απαραίτητα να είναι:
α. Έγκριση του ισολογισμού και υπολογισμού του έτους που έληξε και της
έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β. Η έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους.
γ. Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα.
δ. Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Δ.Σ.
3.           Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση αναρτάται υποχρεωτικά στους πίνακες ανακοινώσεων και στους χώρους εργασίας των μελών του Συλλόγου.
4.           Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., κατατάσσεται στις Τακτικές Γ.Σ και πρέπει να λαμβάνει χώρα ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

 Άρθρο 14
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.           Χρέη προσωρινού Προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι της εκλογής οριστικού Προεδρείου της συνέλευσης.
2.           Καταρχήν με κοινή συμφωνία ή με μυστική ψηφοφορία την οποία διεξάγει το προσωρινό προεδρείο, εκλέγεται τριμελής επιτροπή ελέγχου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
3.           Η επιτροπή αυτή υποβάλει έκθεση για τον έλεγχο, την ύπαρξη ή μη της απαρτίας, αφού λάβει υπόψη την κατάσταση του ταμείου για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και συντάσσει κατάλογο των παρισταμένων και νομιμοποιημένων μελών. Η ίδια επιτροπή χρησιμοποιείται για όλες τις παρεμπίπτουσες ψηφοφορίες, εκτός από εκείνες που διεξάγονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τις τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται από τα μέλη σχετικά με την νομιμοποίηση των συμμετασχόντων, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα νομιμοποιηθέντα μέλη από την επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την διαπίστωση της νομιμότητας και απαρτίας, γίνεται με κοινή συμφωνία ή με μυστική ψηφοφορία η εκλογή του οριστικού Προεδρείου της Συνέλευσης το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, και δύο (2) Γραμματείς.

Άρθρο 15
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

1.           Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού που απαιτούν αυξημένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δέκα πέντε (15) μέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Συνέλευση συγκαλείται, όπως ανωτέρω αναφέρεται, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία των 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία συγκαλείται απαρχής νέα Γενική Συνέλευση. Η απαρτία κατά τις παραπάνω διακρίσεις, πρέπει να υπάρχει τόσο κατά την έναρξη της Συνέλευσης, όσο και κατά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων.
2.           Η Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα και με τη σειρά που γράφεται στην ημερήσια διάταξη. Ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, μπορεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή να προστεθούν νέα για συζήτηση.
3.           Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκφέρουν γνώμη και να υποβάλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4.           Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, σύμφωνα με την διαδικασία που αποφασίζει η ίδια τη Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Προεδρείου. Διαδικαστικές προτάσεις μπορούν να κάνουν και τα μέλη για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση.
5.           Το Προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Κάθε μέλος παραπονούμενο κατά του διευθύνοντος τη συζήτηση, έχει δικαίωμα να αναφέρεται στο Προεδρείο και εντέλει στη Συνέλευση.
6.           Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το Καταστατικό και ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που φορούν σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας και εγγραφή ή διαγραφή μελών, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία γίνεται ακόμη, όταν το ζητήσει το Υ* των μελών. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τις παραπάνω περιπτώσεις χωρίς μυστική ψηφοφορία είναι άκυρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
7.           Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από το Προεδρείο.

              Άρθρο 16
                                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.           Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται και συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. του Συλλόγου με απόφαση του ή μετά από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών του Δ.Σ. Η αίτηση θα προσδιορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσε σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη συνέλευση στην παραπάνω προθεσμία τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το νόμο. Το Δ.Σ. μπορεί να προσθέσει στα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην αίτηση και άλλα θέματα ακόμα που αυτό κρίνει σκόπιμο να συζητηθούν. Τα θέματα που προστίθενται από το Δ.Σ. στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, γίνεται αν υιοθετηθούν από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
2.           Στην πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου προ έξι (6) ημερών, αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3.           Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις Τακτικές Συνελεύσεις.

              Άρθρο 17
             ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.           Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, γίνονται κάθε τρία χρόνια, και συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας των προηγουμένων οργάνων και αντιπροσώπων Διοίκησης.
2.           Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα του Συλλόγου, και αν ο αριθμός των εκλογέων θεωρηθεί μεγάλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθούν και πέραν του ενός, καταστήματα ψηφοφορίας.
3.           Τις αρχαιρεσίες προκηρύσσει το Δ.Σ. , μαζί με την προκήρυξη της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών, γίνεται από το Δ.Σ. τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη της θητείας του, και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Αν το Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο δεν προχωρήσει μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών, και τη σύγκληση της εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, τότε η σύγκληση της Συνέλευσης αυτής και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών, γίνεται με πρόσκληση που εκδίδεται από το 1/3 των μελών του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν εκτός της έδρας της Π.Ε.Ε. (Χαλκίδα), μπορούν να ψηφίζουν δι'αλληλογραφίας, εάν είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

               Αρθρο 18
             ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.           Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, όπως ορίζει ο νόμος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας, τότε εκλέγονται ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές. Η Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Συλλόγου, ονομάζεται και ασκεί καθήκοντα Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης, αν στην έδρα του Συλλόγου ορισθούν πέραν του ενός καταστήματα ψηφοφορίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζεται ποια Εφορευτική Επιτροπή θα ασκήσει τα καθήκοντα Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
2.           Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ή Εφορευτικών Επιτροπών, δεν έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν υποψηφιότητα για τα Όργανα διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
3.           Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό και το νόμο. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
4.           Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον εκλεγεί τέτοια αποφασίζει:
α. Για την εγκυρότητα και οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, β. Για τη χορήγηση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων, γ. Για τον τύπο, το σχήμα, το μέγεθος και χρώμα των ψηφοδελτίων, δ. Για τους εκλογικούς φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν στις αρχαιρεσίες. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ίδιων φακέλων για τις αρχαιρεσίες των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ε. Για την παράταση της ψηφοφορίας εφόσον κριθεί σκόπιμο. στ. Για την έκδοση οποιασδήποτε οδηγίας κριθεί σκόπιμο, προς τους υποψήφιους εκλογείς για τις υπόλοιπες Εφορευτικές Επιτροπές, ζ. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, κατά συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο και συντάσσει για το θέμα αυτό σχετικό πρακτικό, το οποίο ανακοινώνει στους συνδυασμούς και ανεξάρτητους. Τοιχοκολλά δε αυτό σε εμφανές μέρος της έδρας του Συλλόγου και αντίγραφο αυτού, αποστέλλει στις άλλες Εφορευτικές Επιτροπές.
5.           Σε περίπτωση που εκλέγεται μία μόνο Εφορευτική Επιτροπή, αυτή ασκεί όλα τα καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και αποφασίζει για όλα τα θέματα που είναι αρμόδια η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
              Άρθρο 19
             ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1.           Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται αίθουσες των χώρων εργασίας των μελών του Συλλόγου ή άλλες αίθουσες Δημοσίων κτιρίων, ή αίθουσες συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η προετοιμασία των καταστημάτων ψηφοφορίας, γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ. Η αίθουσα ψηφοφορίας πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο χώρο, την απαραίτητη επίπλωση, να έχουν τοποθετηθεί σε αυτήν κάλπες και παραβάν, ή να έχει δημιουργηθεί κατάλληλα διαμορφωμένο μέρος αυτής, που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία σε περίπτωση έλλειψης παραβάν. Η αίθουσα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
2.           Για το εκλογικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, φροντίζει το Δ.Σ., το οποίο παραδίδει έγκαιρα και πριν από τη ψηφοφορία στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 20
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1.           Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αρχαιρεσίες και που είναι όμοια για όλους τους συνδυασμούς και μεμονωμένους, τυπώνονται, ή πολυγράφονται, ή φωτοαντιγράφονται ή δακτυλογραφούνται, με ευθύνη και την φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής όταν έχει εκλεγεί τέτοια, αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων.
2.           Κάθε συνδυασμός η μεμονωμένος υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις αρχαιρεσίες με δικό του ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού, και κάτω από τον τίτλο «Για Δ.Σ.» αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου, πατρωνύμου ή όνομα συζύγου. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μετά τους υποψηφίους για το Δ.Σ. αναγράφεται η ένδειξη «Για την Ελεγκτική Επιτροπή» και κάτω από την ένδειξη αυτή, αναγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο οι υποψήφιοι για την Επιτροπή αυτή.
3.           Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, που λαμβάνει μέρος και στις αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, καταρτίζει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό, και κάτω από τον τίτλο «Αντιπρόσωποι για» αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμου, πατρωνύμου ή συζύγου οι υποψήφιοι. Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέχρι έντεκα (11) πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 21
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

1.           Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και παραδίδονται στην . Εφορευτική Επιτροπή μία ώρα πριν από την έναρξη ψηφοφορίας.
2.           Στους εκλογικούς καταλόγους που συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του συλλόγου, γράφονται οι εκλογές κατά κατάστημα ψηφοφορίας, με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία, όπως αυτά που αναγράφονται στο βιβλίου Μητρώου Μελών:
α. Επώνυμο εκλογέα,
β. Κύριο όνομα εκλογέα,
γ. Όνομα πατέρα εκλογέα ή συζύγου,
δ. Εάν κατέχει οργανική θέση ή είναι αποσπασμένος από άλλη υπηρεσία. Επίσης μετά τα στοιχεία του εκλογέα και σε ειδικές στήλες αναφέρεται, με βάση τα βιβλία του ταμείου, η ανάλογη ένδειξη εάν ο εκλογέας είναι ταμειακά τακτοποιημένος ή όχι.
3.           Στους εκλογικούς καταλόγους γράφονται όσοι έγιναν μέλη του συλλόγου, με τη διαδικασία του καταστατικού και του νόμου, μέχρι την .ημέρα τας . ψηφοφορίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα όργανα του συλλόγου.
4.           Ενστάσεις επί του εκλογικού καταλόγου υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 22
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1.           Υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, μπορεί να είναι τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2β του καταστατικού αυτού.
2.           Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για το Δ.Σ.
3.           Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονωμένα κάθε ένας με δικό του ψηφοδέλτιο, ή να συμμετέχουν σε ένα μόνο συνδυασμό.
4.           Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή και σταματούν την ώρα που θα θέσει η Εφορευτική Επιτροπή και πάντως το αργότερο τέσσερα (4) ολόκληρα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
5.           Για να εκθέσει κάποιο μέλος του Συλλόγου υποψηφιότητα καταθέτει στην Εφορευτική Επιτροπή ή την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπου έχει εκλεγεί τέτοια αίτηση που περιέχει απαραίτητα:
α. Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή συζύγου του υποψηφίου, β. Το ή τα όργανα για τα οποία επιθυμεί να εκλεγεί, γ. Το όνομα του Συνδυασμού στον οποίο ανήκει ή αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες ως μεμονωμένος.
6.           Η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού, μαζί με τις αιτήσεις των υποψηφίων, γίνεται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του συνδυασμού, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναφέρεται στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού.
                                                                       Άρθρο 23
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.           Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και σε ημερομηνία και ώρα εργασίμων ημερών που καθορίζει η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Όταν οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας τότε οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας, στα καταστήματα ψηφοφορίας, πλην αυτού που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθορίζονται ενιαίες. Για το κατάστημα ψηφοφορίας που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα έναρξης της ψηφοφορίας για τα άλλα τμήματα ψηφοφορίας και ώρα λήξης ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων.
2.           Η παραλαβή του καταστήματος ψηφοφορίας και του εκλογικού υλικού, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, μισή ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
3.           Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής πινακίδα, με τους αριθμούς των διεκδικούμενων εδρών, χωριστά για κάθε όργανο διοίκησης κ.λ.π., καθώς και τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης, που δικαιούται να θέσει ο εκλογέας για κάθε όργανο, κ.λ.π. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ανακοινώνει τα πιο πάνω ξεχωριστά σε κάθε εκλογέα. Επίσης, σε κάθε κάλπη τοποθετείται ένδειξη που διευκρινίζει ποιος φάκελος πρέπει να ριφθεί.
4.           Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας και του βιβλιαρίου υγείας. Μετά την ψηφοφορία στο βιβλιάριο υγείας του υπαλλήλου σημειώνεται υποχρεωτικά, από την Εφορευτική Επιτροπή η βεβαίωση ότι ο εκλογέας ψήφισε για τα όργανα που ψήφισε, η ημερομηνία της ψηφοφορίας καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων και των αντιπροσώπων που ψήφισε. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
5.           Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέξει το ψηφοδέλτιο ενός μόνο συνδυασμού, κατά περίπτωση εκλογής και μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο, όσο και τα εκλεγόμενα μέλη για κάθε όνομα. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια εκλογής αντιπροσώπων ο ψηφοφόρος μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο, όσος και ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει ο Σύλλογος. Το ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, δεν ακυρώνεται και καταμετρείται στο συνδυασμό και λαμβάνεται σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητος ο σταυρός προτίμησης, αλλά και αν τεθεί δεν επιφέρει ακυρότητα.
6.           Στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή χορηγούνται υποχρεωτικά όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των μεμονωμένων, που παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες.
7.           Οι εκλογικοί φάκελοι πριν παραδοθούν στον ψηφοφόρο και με ποινή ακυρότητας, μονογράφονται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
8.           Η ψηφοφορία για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμιες ή άλλες οργανώσεις γίνεται ταυτόχρονα," και ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και θέτει τον κάθε φάκελο, στην ανάλογη κάλπη.
9.           Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο κατάστημα ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται και από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού. Οι αντιπρόσωποι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους και έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του συνδυασμού. Στο τέλος της διαδικασίας των αρχαιρεσιών καλούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής, αναφέρονται και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των συνδυασμών που παραβρέθηκαν.
10.      Οι ενστάσεις που υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών, εξετάζονται από την Επιτροπή, είτε την ώρα της κατάθεσής τους, είτε στο τέλος της διαδικασίας, ανάλογα με την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τις ενστάσεις που θα κατατεθούν και τις αποφάσεις που θα ληφθούν, γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά.
11.      Κάθε εκλογέας που ψηφίζει διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο, και το ονοματεπώνυμο του, αναγράφεται σε ειδικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Από την Εφορευτική Επιτροπή, επίσης συντάσσονται ειδικά έντυπα διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, κατά περίπτωση εκλογής.
12.      Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, και των αντιπροσώπων, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η δε διαδικασία κατανομής των εδρών, και ο αριθμός εκλογής των αντιπροσώπων, γίνεται όπως ο νόμος ειδικότερα ορίζει.
13.      Όλοι οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται τακτικά, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται κατά σειρά των ψήφων που έλαβαν, για τυχόν αναπλήρωση τακτικών μελών.
14.      Η επισημοποίηση και ανακοίνωση τω αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία διεξήχθη σε καταστήματα ψηφοφορίας πέραν του ενός (1), ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία.
15.      Μετά το πέρας της ψηφοφορίας στα καταστήματα ψηφοφορίας, πέραν εκείνου που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, θα συνταχθεί πρακτικό που θα αναγράφονται τα ψηφίσαντα μέλη και ο αριθμός· των· φακέλων που βρέθηκε σε κάθε κάλπη κατά περίπτωση. Στη συνέχεια οι φάκελοι που βρέθηκαν σε κάθε κάλπη χωρίς να ανοιχτούν θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό μεγάλο φάκελο κατά περίπτωση εκλογής, μαζί με το πρακτικό που συντάχθηκε ως και τα υπόλοιπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή (π.χ. πρωτόκολλο ψηφοφορίας, εκλογικοί κατάλογοι, ενστάσεις, κ.λ.π.), θα σφραγίζονται με οι μεγάλοι φάκελοι αφού κλειστούν με ισπανικό κερί ή με άλλο τρόπο που θα διασφαλίζει το απαραβίαστο και με την σφραγίδα της Εφορευτική Επιτροπής. Επίσης, θα υπογράφονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια και τα τρία (3) αιρετά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μεταφέρουν τους φακέλους και παραδίδουν αυτούς στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
16.      Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού παραλάβει τους παραπάνω φακέλους, πριν το άνοιγμα των καλπών αποσφραγίζει αυτούς και στη συνέχεια ρίχνει τους φακέλους ψηφοφορίας στις αντίστοιχες κάλπες. Ανάλογη διαδικασία θα τηρείται στην δι'αλληλογραφίας συμμετοχή στην ψηφοφορία.
17.      Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται ενιαία κατά περίπτωση εκλογής ακολουθημένης της διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

            Άρθρο 24
          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.           Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.
2.           Η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι τριετής.
3.           Η υπηρεσία των μελών όλων των οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου είναι άμισθη. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη του Δ.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καταβάλλονται από τον Σύλλογο και καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ως προς το ύφος τους.

            Άρθρο 25
        ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

1.           Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από τον Σύμβουλο που κέρδισε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης αυτής και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν χωριστά: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, τον Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση απουσιάζουν μέλη του Δ.Σ., γίνεται επανάληψη της συνεδρίας ενός 48 ωρών. Εάν στην δεύτερη συνεδρίαση πάλι απουσιάζουν εκπίπτουν της ιδιότητας τους και αυτό συνεχίζεται μέχρι την συγκρότηση, του Δ.Σ σε σώμα.
2.           Αν ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν καλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα μέλη σε πρώτη Συνεδρίαση, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος κατά σειρά εκλεγείς Σύμβουλος κ.ο.κ. σε πέντε (5) μέρες.
3.           Από τη συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Δ.Σ. την σφραγίδα του Συλλόγου, το Ταμείο, τα βιβλία και όλο το αρχείο του με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

 
                 Άρθρο 26
               ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.           Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται παραιτούμενο:
α. Αν υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του. β. Αν απουσιάζει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
γ. Αν για οποιοδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα του υπάλληλου.
2.           Κάθε μέλος για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους αποχωρεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου αντικαθίστανται από το αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού. Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός που δεν έχει ή έχει εξαντλήσει τους αναπληρωματικούς η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κατανομή των εδρών.
       Εάν παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών ταυτόχρονα και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, ή οι υπάρχοντες του ίδιου ψηφοδελτίου αρνούνται να τους αναπληρώσουν, τότε η συμπλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατανομή των αδιάθετων εδρών.
3.           Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. τα μισά συν ένα μέλη ή ολιγότερα από αυτά αλλά αρνούνται ισάριθμα μέλη να αναπληρώσουν, τότε συγκαλούνται μέσα σε τρεις (3) μήνες εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ., από τα υπάρχοντα μέλη του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί ο Πρόεδρος από το Δ.Σ. γίνεται νέα συγκρότηση του Δ.Σ.

              ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:
1.           Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
2.           Εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίησή τους.
3.           Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου, συντάσσει δε τον προϋπολογισμό καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, το οποίο υποβάλει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έγκριση, με τη λήξη δε της οικονομικής περιόδου υποβάλλει αυτόν για έγκριση στη Συνέλευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό.
4.           Φροντίζει για την Οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και προσόδων της για την πραγματοποίηση των σκοπών της, δύναται δε να προσλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό.
5.           Λογοδοτεί ενώπιον της Συνέλευσης και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την χάραξη της γενική γραμμής του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
6.           α. Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων των μελών του Συλλόγου.
β. Ενημερώνει τα μέλη της για την πορεία και την εξέλιξη οικονομικών και επαγγελματικών αιτημάτων του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και των εργαζομένων γενικότερα.
γ. Κοινοποιεί με Δελτίο Τύπου προς όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τις αποφάσεις που παίρνει στις συνεδριάσεις του.
7.           Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ευρύτερου χώρου, ιδιαίτερα με τις συγγενείς προς τον κλάδο και συντονίζει μαζί με αυτές τις προσπάθειες για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, την εξυπηρέτηση των μελών της και την επίλυση προβλημάτων τους.
8.           Συγκροτεί επιτροπές από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα για την μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που έχουν σχέση με τα ζητήματα των εργαζομένων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού.
9.           Αποφασίζει και ορίζει τον τόπο και τον χρόνο για τη σύγκλιση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης εκτός αν έχει ορισθεί από την προηγούμενη Συνέλευση.

Άρθρο 28
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.           Το Δ.Σ. του Συλλόγου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος, συνεδριάζει:
α. Τακτικά τουλάχιστον κάθε τριάντα (30) μέρες.
β. Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο αίτησή τους τουλάχιστον δύο (2) μέλη του. Στην αίτησή τους πρέπει να γράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) μέρες από της υποβολής της σχετικής αίτησης τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραφαν την αίτηση αυτή.
2.           Το Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση συζητάει και αποφασίζει και επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και απόφασή του. Η συζήτηση των θεμάτων αυτών γίνεται μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για την σύγκλιση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που προτάθηκαν από το 1/3 των μελών του Δ.Σ.
3.           Το Δ.Σ. του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, οι δε αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4.           Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Τακτικές ή Έκτακτες) τηρούνται πρακτικά· σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη την ίδια μέρη ή το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 29
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος:
1.           Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και διευθύνει τη συζήτηση.
2.           Φροντίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του συλλόγου.
3.           Εκπροσωπεί με αυτόν τον Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και υπογράφει μ'αυτόν όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Σε περίπτωση χρηματικών ενταλμάτων προσυπογράφει και ο Ταμίας.

Άρθρο 30
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπόλοιπους συμβούλους κατά σειρά εκλογής τους.
          Άρθρο 31
         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα και επιμελείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υπηρεσιών του Συλλόγου, ασκεί τη διεύθυνση και την εποπτεία του Συλλόγου και του προσωπικού, εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ. Συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και εκπροσωπεί μ'αυτόν τον Σύλλογο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπολοίπους συμβούλους κατά την σειρά εκλογής τους με απόφαση του Δ.Σ.
             Άρθρο 32
            ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

1.           Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
2.           Τηρεί όλα τα Διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
3.           Επιμελείται για την φύλαξη και διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και είναι ατομικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία.
4.           Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στην κρίση του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό.
5.           Ενημερώνει, με έκθεσή του κάθε εξάμηνο το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή για την Ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεσή τους τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε το ζητήσουν.
6.           Παρακολουθεί την κανονική αποστολή από όλα τα μέλη του Συλλόγου των οφειλομένων εισφορών τους και αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καθυστέρηση. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του χρήματα περισσότερο από όσα χρειάζονται για έξοδα του μήνα, εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε ποσό πέραν από αυτό το καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι αναλήψεις των αναγκαίων κάθε φορά ποσών, γίνεται από τον Ταμία ύστερα από έγγραφη εντολή που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
7.           Τον Ταμία, αν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος. Αν η απουσία του Ταμία παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) μήνες, τότε το Δ.Σ. εκλέγει οριστικά νέο Ταμία από τα μέλη του.

Αρθρο 33
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:
1.           Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για κάθε δημόσιο εκδήλωση του Συλλόγου.
2.           Οργανώνει επαφές του Συλλόγου με τις διάφορες αρχές, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον Τύπο, τις Ελληνικές και Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
3.           Παρακολουθεί τον ημερήσιο Τύπο και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλλόγου.
 
Άρθρο 34
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.           Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τις αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η δε θητεία της συμπίπτει απόλυτα με την θητεία του Δ.Σ. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά εκλογής τους, τα τακτικά μέλη που αποχωρούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
2.           Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο τους.
3.           Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της. Τηρεί βιβλίο ιδιαίτερο πρακτικών.
4.           Η υπηρεσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, ισχύει και στην περίπτωση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 35
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία •είναι σύμφωνες -με το νόμο, το καταστατικό -και· τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) μέρες όταν το ζητήσουν.
Ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλει δε ολοκληρωμένη έκθεση στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Για κάθε παρατήρησή της η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του Δ.Σ.

Άρθρο 36
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για την απόκτηση ακινήτου περιουσίας του Συλλόγου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 37
ΒΙΒΛΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.           Το Δ.Σ. του Συλλόγου τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) Μητρώο των μελών,
β) Βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.,
γ) Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.,
δ) Βιβλίο Πρωτόκολλο,
ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών,
στ) Βιβλίο περιουσίας του συλλόγου,
ζ) Βιβλίο Πρακτικώς της Ελεγκτικής Επιτροπής
η) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
2.           Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια του κύκλου γράφεται η επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», στη δε μέση του κύκλου υπάρχουν τα αρχικά του Συλλόγου και η χρονολογία της Ίδρυσης του.
Άρθρο 38
ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος προγραμματίζει τις εκδηλώσεις τους με αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις που αποφασίζονται από τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 39
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.           Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται γι' αυτό το σκοπό.
2.           Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
3.           Η πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλεται στη Συνέλευση από το Δ.Σ. ή ύστερα από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών.
4.           Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με το νόμο, η δε περιουσία του διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εντολή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Άρθρο 40
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν αντιμετωπίζονται και δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της εκάστοτε Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας.

               Άρθρο 41
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (Π.Δ.Ε.)

1.           Σε επίπεδο αιρετής περιφέρειας συγκροτείται περιφερειακή διοικούσα επιτροπή (Π.Δ.Ε.)/ με σκοπό την εκπροσώπηση των εργαζομένων των περιφερειακών ενοτήτων σε επίπεδο περιφέρειας. Η Π.Δ.Ε. εκφράζει τις συλλογικές αποφάσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων τους οποίους εκπροσωπεί. Ο κάθε πρωτοβάθμιος σύλλογος εκπροσωπείται με τρία μέλη ανά περιφερειακή ενότητα.
Η Π.Δ.Ε. συγκαλείται έκτακτα σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει τουλάχιστον ένας πρωτοβάθμιος σύλλογος.
Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Π.Δ.Ε. μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συλλόγων.
2.           Εκπροσώπηση στην περιφερειακή διοικούσα επιτροπή
Το Δ.Σ. θα αποφασίζει ποια 3 μέλη του ΔΣ θα εκπροσωπούν το ΔΣ στην Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.).
               Άρθρο 42
             ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 42 άρθρα, αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από τα μέλη του Σωματείου που μετείχαν στη Γ.Σ. που έγινε στη Χαλκίδα, σήμερα 24/4/2012.